Viktig information till transportörer av avfall/schaktmassor till Hans Andersson Entreprenads anläggningar

 

Hans Andersson Entreprenad AB (HAEAB) har tagit fram nya mottagningsrutiner för bolagets anläggningar; Hanvedsmossen, Haningekrossen och Jordbrotippen. Med anledning av detta kommer det ställas ytterligare krav på den information som avfallsleverantörer lämnar innan de kan köra in massor till respektive anläggning. För att mottagningsprocessen skall fungera så smidigt som möjligt tillsänds ni därför detta dokument som beskriver vilka krav som ställs och vilken information som kommer efterfrågas.

Vilken information krävs?
Innan schaktmassor från en ny plats/entreprenad tas in på anläggningarna skall deras lämplighet säkerställas genom utvärdering av ursprung, tidigare verksamhet på uppkomstplatsen, mängder och kemiskt innehåll.

För att underlätta mottagningsprocessen skall alla som levererar massor därmed inkomma med information gällande:

  • Massornas ursprung (fastighet eller adress)
  • Karta där schaktområdet är markerat
  • Uppskattad mängd (antal m3 eller ton)
  • Massornas kemiska innehåll (analysrapport/protokoll)
  • Miljöteknisk utredning (MUR) om det finns för det aktuella projektet

Utvärderingen kommer även vid behov innefatta en expertbedömning av den utförda provtagningens genomförande och tillförlitlighet. Provtagningsplan skall då redovisas och granskas med avseende på provtagningens täthet, avgränsning, utförande mm. Det är därför fördelaktigt om leverantören skickar in denna information i så god tid som möjligt innan massor som kommer från områden med en förhöjd föroreningsrisk avses levereras till anläggningen.

Krav på inkommande massor
För att massorna skall kunna återvinnas till de produkter som produceras vid anläggningarna måste föroreningsnivåerna ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM).

Generellt ska alla områden som inte utgörs av jungfrulig mark åtminstone vara provtagna med avseende på metaller, PAH:er, alifater och aromater. Om en leverantör anser att massor borde kunna klassificeras som jungfruliga skall en beskrivning av området skickas in till HAEAB innan leverans, så att denna bedömning kan verifieras.

Om massorna kommer från ett MIFO-objekt eller har ett annat ursprung som medför ökad risk för förekomst av andra föroreningar skall även dessa vara analyserade. Annars kommer sannolikt kompletterande provtagning begäras innan massorna kan tas emot.
Vilka krav som ställs på den ursprungliga karakteriseringens omfattning beror på områdets storlek, föroreningsrisk, samt hur enhetligt området är. Detta innebär att områden med fyllnadsmassor eller där det bedrivits miljöfarlig verksamhet kräver ett större antal prover än områden med naturlig jordart utan förorenande landanvändning.

Viktigt att tänka på
Dessa nya rutiner innebär att det inte går att komma oanmäld till anläggningen, då det inte är möjligt för vågpersonalen att utvärdera om massorna kan tas emot vid anläggningen. Den efterfrågade informationen bör därför skickas till HAEAB i så god tid som möjligt, då massorna inte kan köras till anläggningarna innan de utvärderats och ni erhållit ett meddelande om att det är OK.

När det handlar om större projekt/entreprenader räcker det normalt att de godkänns innan leverans av massor påbörjas. Sedan kan massor levereras in löpande samtidigt som avräkning sker mot den uppskattade mängden massor. Om den skattade mängden ändras under projektets gång är det viktigt att detta meddelas, annars är det omöjligt att kontrollera att inte massor från andra projekt körs in inom ramen för fel utvärdering.

HAEAB kommer att registrera varje inkommande lass, så att det kan relateras till respektive projekt och leverantör.

Varje lass kommer att inspekteras visuellt för att säkerställa att innehållet överensstämmer med vad som anges i fraktsedeln. HAEAB kommer att genomföra
stickprovskontroller på inkommande lass med XRF och PID för att säkerställa att förorenade massor inte kommer in. Vid misstanke om förorening kommer massorna att läggas åt sidan och kompletterande prover kommer att tas.

Efterfrågad information skickas till: tippmassor@haeab.se