Hoppa till innehåll

Anmäl massor

Innan du skickar in anmälan är det viktigt att du läser informationen nedan!

Klicka här

Anmäl massor

1

Har ni inte kundnummer till hands skriv 1000
Vilken anläggning vill ni åka till?:

Hur lång tid kommer projektet att ta?

2

3

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen:
Om du har valt “Villatomt” ovan behöver vi veta:

Sektion

Har båt varit uppställd?

Sektion

Har impregnerat virke funnits på platsen (grönyta)?

Sektion

Har impregnerat virke funnits på platsen (dränering hus)?

Sektion

4

Typ av massor (Kalkbrottet):
Typ av massor (Jordbro och Hanvedsmossen):
Typ av massor (Jordbro):
Typ av massor (Hanvedsmossen):

4

Vad har betongen/teglet används till?:
OBS – Endast ren betong! Får ej innehålla klinker/kakel, trä, plast etc.

OBSERVERA ANGÅENDE ”BLANDAD FYLLNING” *

Vid tippning: Om Hans Andersson Entreprenad bedömer att er last är ”Blandad fyllning som ej kan sorteras” kommer detta debiteras därefter. Välj Ja eller Nej nedan om ni vill att vi kontaktar er för bedömning av massorna innan er bil tippar.

Frågor Asfalt

Finns risk att massorna innehåller asfalt som helt eller delvis lades innan 1980?
Förekommer tjärindränkt makadam, har asfalten avvikande lukt eller syns tydligt färgomlag vid sprayning av asfalten?

Frågor Betong

Kommer betongen/teglet från en byggnad vars uppförande påbörjats innan 1973?
Är betongen insamlat från olika projekt hämtat i säck?
Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan ha förorenat betongen/teglet?
Finns det risk att avfallet innehåller trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, tapetrester, tjärpapp, målarfärg, spår av PCB-fogar blåbetong, asbest eller annan förorening utöver tegel och betong?
Är betongen från upplag, insamlat från olika projekt?
Är betongen insamlat från olika projekt hämtat i säck?

Frågor Massor

Utgörs massorna av fyllnadsmassor, dvs av massor som tidigare tillförts platsen?
Kommer massorna från en fastighet där industriverksamhet eller sanerings-arbeten förekommit eller där det historiskt sett förekommit någon form av utsläpp?
Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan har förorenat mark och grundvatten?
Innehåller massorna byggavfall eller trä (ex betong, tegel, stubbar, trä) och/eller har avvikande lukt eller färg?
Har massorna uppstått vid schaktning av vägdiken eller banvallar?
Innehåller massorna giftiga eller invasiva främmande arter1, I.ex. jättebjörnloka, parkslide eller kanadensiskt gullris?

Frågor Invasiva arter

Ange vilken art

5

Bifoga analyser och rapporter
Klicka i kryssrutorna och bifoga efterfrågade filer.

Maximum file size: 134.22MB

Maximum file size: 134.22MB

Maximum file size: 134.22MB

Finns misstanke om förorening?

Kortare beskrivning på hur provet togs på platsen *

Om möjligt, bifoga gärna en karta där vi ser vart på ytan man tagit proven samt djupet på proven i cm.

6

6

Kryssa i för godkännande
Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt är införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Hans Andersson Entreprenad AB / Kalkbrottet AB. Se länken nedan: Viktig information till transportörer för mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.