Hoppa till innehåll

Viktig information

Viktig information till transportörer av avfall/schaktmassor till Hans Andersson Entreprenads anläggningar

Information till transportörer av avfall/schaktmassor till Hans Andersson Entreprenads anläggningar

Hans Andersson Entreprenad AB (HAEAB) har tagit fram nya mottagningsrutiner för bolagets anläggningar; Hanvedsmossen och Jordbrotippen. Med anledning av detta kommer det ställas ytterligare krav på den information som avfallsleverantörer lämnar innan de kan köra in massor till respektive anläggning. För att mottagningsprocessen skall fungera så smidigt som möjligt tillsänds ni därför detta dokument som beskriver vilka krav som ställs och vilken information som kommer efterfrågas.

Vilken information krävs?

Innan schaktmassor från en ny plats/entreprenad tas in på anläggningarna skall deras lämplighet säkerställas genom utvärdering av ursprung, tidigare verksamhet på uppkomstplatsen, mängder och kemiskt innehåll, detta görs genom att anmäla ankomst via vår sida,

Anmäl inkommande massor online – Hans Entreprenad AB (haeab.se)

För att underlätta mottagningsprocessen skall alla som levererar massor därmed inkomma med nedan information:

 • Massornas ursprung (fastighet eller adress)
 • Karta där schaktområdet är markerat
 • Uppskattad mängd i ton
 • Massornas kemiska innehåll, analysrapport, protokoll eller dyligt om det finns

Utvärderingen kommer även vid behov innefatta en expertbedömning av den utförda provtagningens genomförande och tillförlitlighet. Provtagningsplan skall då redovisas och granskas med avseende på provtagningens täthet, avgränsning, utförande mm. Det är därför fördelaktigt om leverantören skickar in denna information i så god tid som möjligt innan massor som kommer från områden med en förhöjd föroreningsrisk avses levereras till anläggningen.

Krav på inkommande massor

 • För att massorna skall kunna återvinnas till de produkter som produceras vid anläggningarna måste föroreningsinnehåll vara under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM)
 • Schaktmassor ska inte innehåll främmande material i form av asfalt, betong, tegel, sopor, plast eller liknande material. Innehåller massorna något av dessa främmande material klassas de som blandade massor.
 • Berg ska analyseras med avseende på svavel. Om totalhalt svavel överstiger 1000 mg/kg TS ska fortsatt provtagning och analys utföra enligt Sveriges Geologiska Undersöknings vägledning (Vägledning – provtagning och klassificering av sulfidförande berg, 2020-11- 25).
 • Generellt ska alla områden som inte utgörs av jungfrulig mark åtminstone vara provtagna med avseende på metaller, PAH:er, alifater och aromater.
 • Om massorna kommer från ett MIFO-objekt eller har ett annat ursprung som medför ökad risk för förekomst av andra föroreningar skall även dessa vara analyserade. Kompletterande provtagning begäras innan massorna kan tas emot.
 • Vilka krav som ställs på den ursprungliga karakteriseringens omfattning beror på områdets storlek, föroreningsrisk, samt hur enhetligt området är. Detta innebär att områden med fyllnadsmassor eller där det bedrivits miljöfarlig verksamhet kräver ett större antal prover än områden med naturlig jordart utan förorenande landanvändning.
 • Om vår bedömning visar att det kan finnas PFAS eller andra förorenande ämnen kommer det krävas kompletterande provtagning och analys på materialet. Vid osäkerhet på vilka analyser som behöver utföras på materialet är ni välkomna att kontakta oss för konsultation.

Viktigt att tänka på

 • En anmälan om införsel av material måste upprättas innan införsel av material görs. Det är viktigt att anmälan är gjord och att ni fått ert deklarationsnummer innan transport till anläggning görs.
 • När det handlar om större projekt/entreprenader så ska analysresultat bifogas tillsammans med provtagningskarta finnas med vid anmälan.
 • Efter vi godkänt materialet och deklarationsnummer tilldelats så kan massorna levereras in löpande och avräkning sker mot anmäld mängd.
 • Om anmäld mängd kommer att överskridas för projektet ska vi kontaktas så fort som möjligt för att förhindra att införsel stoppas. Vi kan då behöva göra en ny bedömning med eventuellt kompletterande analyser på massorna.
 • HAEAB kommer att registrera varje inkommande lass, så att det kan relateras till respektive projekt och leverantör.
 • Varje lass kommer att inspekteras visuellt för att säkerställa att innehållet överensstämmer med vad som anges i anmälan. HAEAB kommer att genomföra stickprovskontroller på inkommande lass med XRF och UVF för att säkerställa att förorenade massor inte kommer in. Vid misstanke om förorening kommer massorna att läggas åt sidan och kompletterande prover kommer att tas. Om det skulle visa sig att massorna ej stämmer överens med lämnade uppgifter kommer bolaget som anmält debiteras för de merkostnader som blir.